Reglamentavimas

Seime buvo pritarta Seimo nutarimui „Dėl 2016 m. paskelbimo vietos bendruomenių metais“ (nutarimo projekto nr.  XIIP-2543(2)). Šiuo nutarimu Vyriausybei siūloma sudaryti Vietos bendruomenių metų komisiją, kuri iki 2015 m. rugsėjo 1 d. parengtų ir patvirtintų Vietos bendruomenių metų programą ir pradėtų parengiamuosius darbus jai įgyvendinti.

2016 Vietos bendruomenių metai, Vyriausybės nutarimas 1277.

LVBOS pareiškimas dėl savivaldos sistemos atkūrimo Lietuvoje.

Pastangos reglamentuoti vietos bendruomenių veiklą:

 

  • ™2006 m. gegužės 4 d. Seimo nutarimo projektas „Dėl vietos bendruomenių organizacijų veiklos plėtros“. Seime sudaryta darbo grupė, kurios tikslas – buvo išanalizuoti Lietuvoje esančius teisės aktus ir pateikti jų pakeitimus.  Šiame nutarime  siūloma pavesti Lietuvos Respublikos Vyriausybei iki 2006 m. lapkričio 1 d. išnagrinėti galimybę, pakeitus tam tikrus teisės aktus, įtvirtinanti nuostatą, kad 2% gyventojų pajamų mokesčio, kurio patys mokesčių mokėtojai niekam nepaskyrė, atitektų būtent tos gyvenamosios vietovės, kurioje gyvena mokesčių mokėtojai, viešiesiems interesams tenkinti ir būtų naudojami suderinus su vietos bendruomenės sprendimais. Seimo Kaimo reikalų, Biudžeto ir finansų komitetai, šiai nuostatai nepritarė argumentuodami tuo, jog  kiekvienas asmuo turėtų asmeniškai apsispręsti, kam skirti 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio. Be to jų teigimu siūlomų nuostatų įgyvendinimas būtų itin problematiškas lėšų administravimo ir paskirstymo pagal gyvenamąsias vietoves
  • 2007 m. kovo 14 d. Vyriausybės nutarimas „Dėl vidinės savivaldybių decentralizacijos koncepcijos įgyvendinimo“.  Šiame nutarime buvo numatyta nemažai pokyčių vietos savivaldoje, tačiau pavedus Vidaus reikalų ministerijai pateikti Vietos savivaldos bei kitų įstatymų pakeitimus, ministerija pasiūlė tik nežymiai pakeisti Vietos savivaldos įstatymą.
  • 2008 m. lapkričio 4 d. Vyriausybės nutarimas „Dėl gyvenamųjų vietovių bendruomenių finansinio rėmimo programos patvirtinimo“. Šia programa buvo siekiama skirti apie  1770 tūkst. lt. įvairiems bendruomenių forumams, mokymams. 2009  m. buvo skirta 20 tūkst. Lt. tik vienai iš priemonių –  Organizuoti veikliausios gyvenamosios vietovės bendruomenės atranką. 2010 ir 2011 m. buvo numatyta skirti daugiau lėšų įvairioms programoms, tačiau 2010 m. balandžio 18 d. šis nutarimas buvo paskelbtas netekusiu galios argumentuojant tuo, jog šiuo metu nėra finansinių galimybių tinkamai įgyvendinti šį nutarimą.
  • ™2009 m. balandžio 2 d. Vidaus reikalų ministro įsakymas „Dėl pavyzdinio gyvenamosios vietovės bendruomenės  statuto patvirtinimo“. Šiuo metu šis įsakymas nėra naudojamas.

Šiuo metu galiojantys teisės aktai:

  • 1994 m. liepos 7 d.priimtas  „Vietos savivaldos įstatymas“ , kuriame apibrėžiamos pagrindinės savivaldos institucijų siekis atstovauti savivaldybės bendruomenių interesus, apibrėžiama gyvenamosios vietovės bendruomenės sąvoką, atsakingumo savivaldybės bendruomenei, bendruomenės ir atskirų savivaldybės gyventojų interesų derinimo principai. Savivaldybės taryba ne rečiau kaip vieną kartą per metus reglamento nustatyta tvarka turi pateikti savivaldybės bendruomenei viešą savo veiklos ataskaitą. Etikos komisijoje gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai turi sudaryti ne mažiau kaip 1/3 komisijos narių. Reglamente, be kitų klausimų, turi būti numatytos pagrindinės bendravimo su gyventojais formos ir būdai, užtikrinantys vietos savivaldos principų ir teisės įgyvendinimą bendruomenės interesais. Meras rūpinasi, kad būtų sudarytos tinkamos prielaidos ir galimybės gyvenamųjų vietovių bendruomenės narius įtraukti į vietos reikalų tvarkymą. Savivaldybės tarybos narys yra Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo nustatyta tvarka savivaldybės nuolatinių gyventojų išrinktas savivaldybės bendruomenės atstovas. Pretendentų į seniūno pareigas konkurso komisija sudaroma iš 7 narių; ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 4 šios komisijos nariai turi būti tos seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai – seniūnaičiai. Seniūnaitijų gyventojai renka gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovus – seniūnaičius. Seniūnaičiai seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyvenamųjų vietovių ar jų dalių bendruomenėms rūpimus klausimus svarsto ir sprendimus priima seniūnaičių sueigoje. Sueigoje seniūnaičiai sprendžia dėl projektų, kuriuos teikia seniūnaitijų teritorijose esančios bendruomeninės organizacijos, įgyvendinimo tikslingumo.
  • 2004 m. sausio 22 d. priimtas „Asociacijų įstatymas“, kuriame reglamentuojamos bendruomeninių organizacijų veiklos galimybės, jų sudarymas.
  • 2011 m. gruodžio 21 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl vietos bendruomenių savivaldos programos patvirtinimo“, kuris sėkmingai tęsiamas ir iki šių dienų. Šiuo metu aktuali įsakymo redakcija nuo 2014 m. kovo 5 d.  Šios programos tikslas – skatinti vietos bendruomenių savivaldą ir savarankiškumą, tenkinant vietos bendruomenių viešuosius poreikius, stiprinti bendruomenių sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą bei didinti bendruomenės narių atsakomybę už jų bendruomenėse sprendžiamus klausimus. Jame reglamentuojama vietos bendruomenių tarybų veikla, jų galimybės skirstyti lėšas įvairioms su vietos bendruomene susijusioms veikloms.
  • 2014 gegužės 8 d. įregistruotas „Vietos bendruomenių savivaldos politikos pagrindų įstatymo projektas“, kuriame:
    * vietos bendruomenėms numatoma suteikti galimybę pačioms priimti sprendimus įgyvendinant subsidiarumo principą;

™     * vietos bendruomeninė organizacija gali tenkinti vietos gyventojų viešuosius poreikius –  teikti nustatytas paslaugas bendruomenės nariams;

      * ™ seniūnija turi savo biudžetą ir gauna tam tikrą savivaldybės tarybos nustatytą finansavimą;

™      * seniūnas ir seniūnaitis yra renkami tiesiogiai;

™      * seniūnija – juridinis asmuo su savo savarankišku biudžetu;

™    * gyventojo niekam asmeniniu apsisprendimu nepaskirti 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio (GPM) lieka vietos bendruomenės, kur mokesčių mokėtojas gyvena, poreikiams tenkinti.

Valstybinės institucijos ir jų atstovai tiesiogiai prisidedantys prie vietos bendruomenių veiklos:

Seimo Bendruomenių ir pilietinės visuomenės parlamentinės grupės pirmininkas D. Jankauskas

Vidaus reikalų ministerijos Viešojo valdymo politikos departamento Vietos savivaldos politikos skyriaus vedėja D. Masaitienė

Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento Regioninės politikos strateginio koordinavimo skyriaus vedėjas G. Česonis

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šeimos ir bendruomenių departamento  bendruomenių reikalų skyriaus vedėjas A. Kučikas